Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Alterades dues poblacions de Silene sennenii
dimecres, 25 de novembre de 2009 09:53
AddThis Social Bookmark Button

A la població de Baseia (la segona més gran de les existents) hi havia 50 individus situats a un marge de carretera que ha estat segat, suposem que per tasques de manteniment de la carretera. Alguns dels individus han sobreviscut de moment a l’actuació, però l’alteració de l’hàbitat els podria afectar a mig termini. A més, la destrucció dels individus adults en fase de disseminació de llavors ha compromès la dispersió en l’espai i en el temps de la producció anual de diàspores acumulada pels pocs individus que romanien en aquest fragment. Es dóna la circumstància que, l’any passat, un altre nucli de la mateixa població, que contenia prop del 20% dels efectius totals va ser destruït per la construcció del nou camí d’accés a un parc de plaques solars.


Marge segat a la població de Baseia (Foto 20/11/2009)

 

A la població del Riu Manol (terme municipal de Vilatenim), s’ha instal•lat una línia elèctrica que creua perpendicularment aquesta població linial. Per instal•lar aquesta línia s’ha segat i arranjat un tram del marge del camí. L’actuació no ha afectat directament cap dels individus censats de Silene sennenii, però suposa una reducció en l’hàbitat disponible i una fragmentació de la continuïtat en la població, que ja de per si es trobava en un estat crític.Talús alterat a la població del Riu Manol (20/11/2009)

 

D’aquestes dues actuacions, preocupa el fet que s’hagin pogut dur a terme sense cap coneixement de l’existència de l’espècie a l’indret, per part dels responsables (seria molt més greu en cas contrari). En tractar-se d’una espècie inclosa al Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (annex I, “En perill d’extinció”), li és d’aplicació l’article 5.2, que textualment diu:

5.2 En els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir incidència en la conservació de l'espècie, s'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subspècies dels annexos 1 i 2 d'aquest Decret tot evitant-ne l'impacte o adoptant les mesures correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació que siguin adients, de manera que quan aquestes acabin l'estat de conservació de l'espècie o subspècie sigui igual o superior a la situació inicial.


Per tant, o bé no s’ha avaluat l’impacte de l’actuació (amb la qual cosa s’hauria autoritzat incomplint l’article 5.2) o bé s’ha avaluat com a assumible (que esdevindria més greu). Si es demostra que hi ha hagut infracció de la normativa, serien d’aplicació les sancions previstes a l’article 6 del Decret 172/2008.

Des del BioC veiem amb preocupació les reiterades actuacions sobre espècies contingudes al decret (vegeu, per exemple, notícies BioC de 29 de maig i de 3 de juliol) en el primer any des de la seva publicació i l’escassa eficàcia de les mesures que s’hi contenen.

MÉS INFORMACIÓ

  • Bibliografia produïda per l’equip BioC sobre Silene sennenii


López-Pujol, J., J.Font, J. Simon & C. Blanché
.  2007. Can the preservation of historical relicts permit the conservation of endangered plant species? The case of Silene sennenii (Caryophyllaceae), a narrow endemic and threatened species of the Iberian peninsula. Conservation Genetics 8 (4): 903-912.

Martinell, M.C., A. Rovira, S. Massó, C. Blanché & M. Bosch. 2009. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE DOS POBLACIONES DE SILENE SENNENII. POLINIZACIÓN, ÉXITO REPRODUCTIVO Y VARIABILIDAD GENÉTICA. IV Congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (Almería, 15-18 de setembre de 2009). Llibre electrònic de resums.

Martinell, M.C.,  L. Guasch, M. Bosch & C.Blanché. 2008. POL•LINITZACIÓ NOCTURNA I DIÜRNA DE L’ENDEMISME CATALÀ SILENE SENNENII. I Jornades Catalanes de Conservació de Flora (Blanes, 2 i 3 de juny de 2008). Llibre de Resums.

Martinell, M.C., L. Guasch, M. Bosch, S. Dötterl & C. Blanché. 2008.  Diurnal and nocturnal pollination of Silene sennenii. Workshop: Silene: from populations to genes. ( Monte Verità, Ascona (Suïssa), 4 al 9 de maig de 2008). Llibre de resums.

Darrera actualització de dimecres, 25 de novembre de 2009 10:09